Bradley S19314EW Halo Emergency Eyewash Safety Drench Shower